Нашата акредитация

 

 

Технически университет – София е водещ за страната в обучението в областта на машиностроенето, електротехниката, информационните и комуникационните технологии, което създава благоприятна академична среда за обучение

Гаранция за това са  дадените от Националната агенция за оценяване и акредитация:

  • институционална акредитация на университета. Настоящата инситуционална акредитация от 26.07.2018 г. за срок от 6 години е с оценка 9,56 от макс. 10.00
  • програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър , както следва

в ПН 3.7 Администрация и управление от  27.05.2020г.  за срок от 5  години с   обща оценка 8,73  от макс. 10

за ОКС „бакалавър“

специалност  „Стопанско управление“ – редовна форма на обучение;

специалност „Публична администрация“- редовна форма на обучение ;

за ОКС „магистър“

специалност „Стопанско управление“ – редовна и задочна формана обучение

специалност  „Публична администрация“ – редовна и задочна форма на обучение

в ПН 5.13. Организация и управление от 09.06.2017 г за срок от 6 години с обща

оценка 9,42 от макс. 10

за ОКС „бакалавър“

специалност  „Индустриален мениджмънт“ – редовна форма на обучение;

специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи“- редовна форма на

обучение ;

за ОКС „магистър“

специалност „„Индустриален мениджмънт““ – редовна и задочна формана обучение

специалност  „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ – редовна и задочна форма на обучение

специалност  „Мениджмънт в електроенергетиката“ – редовна и задочна форма на обучение

специалност  „Управление на проекти“ – редовна и задочна форма на обучение

 

( В момента протича акредитация в ПН 5.13.)

  • програма акредитация на ОНС доктор от 09.06.2017 на докторска програма „Организация и управление на производството“ от професионално направление 5.13 Общо инженерство за 6 години с обща оценка  9,43 от макс. 10.