Main menu

Обучението по специалност „Стопанско управление” има за цел да подготви висококвалифицирани управленски специалисти с висше образование, имащи задълбочена подготовка в използването на съвременните информационни технологии в бизнеса и значителни познания за съвременните индустриални технологии. Завършващите студенти придобиват професионалната квалификация „бакалавър по стопанско управление”.

Още със създаването си специалността „Стопанско управление" се утвърди като желана от студенти и от работодатели. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността попада на челни места. Съвременните курсове за обучение, креативният подход на учене, синтезът на управленски познания и внедрени инфор¬мационни технологии, изявени преподаватели, преподаващи новости в управленската дейност, съвременни решения в бакалавърските и магис¬търски проекти на студентите и бързата професионална реализация след тяхното завършване са доказателства, че специалност „Стопанско управление" е на вълната на добрите стандарти в мениджърското обучение.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

Основната цел на магистърската програма „Управление на проекти" е обучаемите да придобият знания и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в различни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, инфор­мационните технологии, транспорт и инфраструктура, научноизследователските проекти, програми и проекти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните поло­жения, регламентиращи дейността на мениджърите, координаторите и членовете на екипите на проектите.

Специалността подготвя специалисти с широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения, както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри