Main menu

Още със създаването си през 1991 г. специалността „Индустриален мениджмънт“ се утвърди като желана и от студентите, и от работодателите. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността е поставена на първо място. В актуалната национална класация на МОН професионалното направление 5.13 Общо инженерство на Технически университет – София, от което е тя, заема изключително престижното първо място сред всички акредитираните университети в България (виж. http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността на специалността за националната икономика, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници.

Обучението по специалността „Индустриален мениджмънт“ е свързано с императивите на съвременната икономика, която изисква специалисти, които съчетават познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност. Това комбинирано познание създава съвременните мениджъри на индустриалните фирми. За да го постигнем, ние адаптирахме най-добрите учебни програми на водещи европейски и световни университети в инженерно-мениджърското обучение.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

От пролетта на 2012 г. Стопанският факултет започна нова магистърска програма „Мениджмънт в електроенергетиката". Тя е предназначена за студенти-инженери и работещи специалисти в електроенергийния сектор. В учебната програма са включени курсове, които дават технологически познания за производството, преноса и потреблението на електрическата енергия, за развитието на алтернативни енергоизточници, за либерализирания пазар на електроенергия и неговата регулация, както и мениджърски курсове за стратегическо планиране, управление на процесите, управление на хората, финансово управление, управление на електроенергийни проекти и други. Завършилите магистърската степен могат да работят в компаниите, занимаващи с производството, преноса и доставката на електроенергия, в електроразпределителни дружества, като специалисти във фирмите, които са купувачи на пазара на електроенергия и други компании в сферата на енергетиката.

Целта на специалността „Мениджмънт и бизнес информационни системи” е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия спектър от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Специалността подготвя специалисти с широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения, както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Целта на специалност „Публична администрация" е да подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията и управлението, имащи задълбочена подготовка в използването на съвременните информационни технологии. Тя е създадена да отговори на нарастващите потребности от такива специалисти, предвид реформата в публичния сектор и постепенното въвеждане на концепциите за електронно правителство и електронна община.

Още със създаването си специалност „Публична администрация" се утвърди като желана от студентите. Тя носи духа на модерното образование. За това свидетелстват многоброй¬ните признания и рейтинга, в които специалността попада на челни места. Тя гарантира добра професионална реализация на завършилите , защото е насочена към задоволяване на потребностите на един специфичен, все още незает и нарастващ сегмент на пазара на труда у нас, но и осигурява широкопрофилна подготовка, гарантираща реализация и в други сектори.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри