Main menu

Бакалавър "Публична администрация"

Студентите, които завършват четиригодишния курс, се дипломират като специалисти с висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Публична администрация".

Специалистите, завършили тази специалност, притежават компетенции, които им позволяват широкоспектърна професионална реализация. Те са търсени за работа в държавната или общинската администрация, както и в бизнеса. Отзивите за нашите възпитаници са, че те са компетентни, отговорни, владеещи съвременни IT технологии, способни да търсят решения и прилагат иновации в административната дейност и бизнеса.

 

Обучението по специалността „Публична админи-страция" се извършва по учебен план, който е разработен със съдействието на водещи европейски университети в Холандия, Великобритания и Германия. В учебния план са включени курсове, които формират висока университетска култура; знания за обществото, икономиката, администрацията и доброто изпълнение на публичните политики; умения да използват съвременните информационни технологии и системи; способности да разработват програми и проекти; мислене, което стимулира иновации и промени в профе¬сионалните дейности; владеене на чужди езици

Ние се стремим да създадем академичен дух и атмосфера по време на следването. Студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти. Обучението в Стопанския факултет оставя незабравими спомени за една среда, която е взискателна, но и същевременно загрижена за професионалната реализация на нашите студенти. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с преподаватели, които са ангажирани с реформите в публичната администрация на страната, да посетят лекции на гостуващи висши представители на администрацията, да проведат практика в държавни и общински институции, където разработват курсови проекти и бакалавърски тези и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет на Техническия университет. Всяка година над голям брой студенти провеждат учебен семестър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия и др..

Бакалаврите, които завършват специалността „Публична администрация", могат да работят като: ръководители и специалисти в държавната и общинската администрация; специалисти по административно обслужване на гражданите и бизнес организациите; експерти, които са отговорни за воденето на публичните политики при разработване и изпълнение на европейски проекти; специалисти по разработване и внедряване на информационно-управленски системи, системи за електронно административно обслужване, системи за информационно осигуряване на административните дейности.

Най-общо това, което отличава нашите студенти е, че те са готови да създават и работят в Е-правителство и Е-община!

Нашите студенти не са забравени и след завършване на специалността. За тях ние организираме алумни годишни срещи, в които не само се връщаме към незабравимите спомени от студентските години, но и в които се откриват нови професионални възможности за тях.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Публична администрация" се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

 • oт успешно издържан зрелостен изпит (матура) по
 • - български език и литература, умножена по 2,9;

  - или по математика, умножена по 3;

  - или по география, умножена по 3;

  - или по история, умножена по 3;

  - или по чужд език, умножена по 3

 • от тест по математика (предварителен или редовен), умножен по 3.
 • Подробна и актуална информация за кандидатстване може да намерите на:

  http://priem.tu-sofia.bg/:

  Учебен план - бакалавър (редовно)

  Кандидатстване

  Кандидат - студенти Кандидат - магистри