Main menu

Управление на проекти

Основната цел на магистърската програма „Управление на проекти" е обучаемите да придобият знания и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в различни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, инфор­мационните технологии, транспорт и инфраструктура, научноизследователските проекти, програми и проекти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните поло­жения, регламентиращи дейността на мениджърите, координаторите и членовете на екипите на проектите.

Специалността подготвя специалисти с широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения, както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Магистрите по "Управление на проекти" могат да вземат участие като членове на проектни екипи, координатори, както и мениджъри на проекти в областта на машинострое­нето, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта и инфра­структурата, на научноизследователски проекти, както и на програми и проекти, финанси­рани от ЕС и др. под. Тези проекти могат да бъдат осъществявани от отделно предприятие/ организация - със стопанска/нестопанска цел или от държавни/общински администрации; на конкретни физически обекти/площадки, виртуално - през интернет, или комбинирано. В за­висимост от целите си проектите могат да варират от създаване/внедряване на ново изделие/ софтуер, през стратегически реконструкции и решения за развитието на организацията като цяло, до проекти и програми на държавно/европейско равнище.

Стремежът на екипа на СФ е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на фирмите и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина.

Mагистрите по "Управление на проекти" придобиват специализиращи знания и умения, свързани с управлението на процесите по:

◊ Инициирането и дефинирането на проекта; Планиране на проекта: Изпълнението на проекта; Мониторинг и контрол на проекта; Приключването на проекта;

Специализиран софтуер за осъществяване и управление на петте групи процеси. Бъдещите мениджъри на проекти изучават също и специфични методи и техники за:

◊ Управление на обхвата на проекта; Управление на проекта във времето; Управление на разходите по проекта; Управление на качеството по проекта; Управление на екипа на проекта;

◊ Управление на проектните комуникации и заинтересованите страни (Stakeholders);

◊ Управление на проектния риск: Управление на доставки i е.

Магистрите по „Управление на проекти" придобиват общотеоретични знания и умения, свързани с:

◊ Основни икономически постановки за конкурентоспособността на предприятието/организацията и проектните предложения/решения;

◊ Бизнес планиране и предприемачество;

◊ Инвестиционни проекти:

◊ Поведенчески проблеми при управлението на екипи от хора;

◊ Европейски програми и проекти и европейска кохезионна политика;

◊ Правни аспекти, касаещи инициирането, планирането и изпълнението на проек­ти и търгове - на територията на България и международни.

Като се използва методологията на световно признатите „законодатели" в областта на мениджмънта на проекти като: Института по управление на проекти на САЩ (Project Management Institute - PMI). Европейската асоциация по управление на проекти (International Pro­ject Management Association - IPMA). Британския стандарт PRINCE2 (Projects In Controlled Environment). Японската трета вълна (Japanese Third-Generation PM). стандартите за управле­ние на проекти на системата ISO и др. под., магистрите по ..Управление на проекти" придобиват специализиращи знания и умения, свързани с управлението на процесите.

Бъдещите мениджъри на проекти трябва да могат да прилагат основните методи и механизми, с помощта на които ще бъдат в състояние да:

◊ Дефинират конкретната цел на проекта и произхождащата от нея стратегия за осъществяването му;

◊ Знаят как да представят и обосноват проекта, както и да мотивират ръководството на компанията за неговото осъществяване;

◊ Планират във времето (Timing) и разпределят работата (Tasking) за осъществяване на проекта;

◊ Подбират и планират необходимите ресурси (човешки, финансови, материални, техника и т.н.) и оптимизират използването им;

◊ Контролират и актуализират в „движение'* изпълнението и успешното приключване на проекта.

Управленските знания и умения, които притежават завършилите специалността, могат да бъдат приложени с успех в частни, държавни и общински организации. Знанията им позволяват да основат и управляват собствени високотехнологични фирми.

Могат да кандидатстват:

◊ Дипломирани бакалаври или магистри по специалности „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“;

◊ Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение.

Изискванията за прием са изключително гъвкави, съобразно потребностите и възможностите на всеки. Така можете да се явите или на конкурсен изпит (тест) по математика, или да кандидатствате само по документи – с една от следните оценки от зрелостен изпит (матура) по: математика, физика, или български език и литература (БЕЛ). Конкурсните изпити са предварителни и редовни. Изискванията са в съответствие с Правилника за приемане на студенти в ТУ-София. По-подробна и актуална информация за балообразуващите оценки, минималните изисквания за класиране, прехвърляне от друг университет или специалност, както и за цялата кандидатстудентска кампания може да намерите на сайта: http://priem.tu-sofia.bg

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри