Main menu
НОВИНИ

висш мениджмънт

Магистърска програма „Висш мениджмънт" е предназначена за висши управ¬лен-ски кадри завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от всички области на висше образование.

Обучението по магистърска програма „Висш мениджмънт“ се различава от типичните академични програми по идеята за интензивно интерактивно обучение, предоставящо знания, които могат чрез практическа работа да бъдат трансформирани в умения за подготовката на висши управленски кадри. Подходът на интерактивно обучение с помощта на достъпни помагала за дистанционно обучение може да улесни учебния процес и по-нататъшното пряко прилагане на усвоените знания и начални умения на конкретното работно място и в съответната професионална област.

Обучението по Висш мениджмънт предлага високо равнище на подготовка в средата на все по-засилваща се конкуренция във висшите управленски нива на бизнеса и публичната сфера. Поради мултидисциплинарния си характер, новосъздадената магистърска програма допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и умения за прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията.

Обучението по специалност „Висш мениджмънт“ се предлага в задочна форма с продължителност от 2 години.

 

 

Обучението в магистърска програма „Висш мениджмънт“ подпомага развитието на широк набор от компетенции, в т.ч. аналитичност, критичност при изследване на проблемите, иновативност …, които са от изключителна важност за провеждането на ефективна управленска дейност. Обучението се подчинява на познаването и ефективното прилагане на съвременни концепции за управление, както и на интегрирането на информационните и комуникационни технологии за развитие и управление на бизнеса и администрацията.

Магистърската програма по „Висш мениджмънт“ предлага специализации в две основни направления – „Корпоративен мениджмънт“ и „Администриране на публичния сектор“. Във връзка с посочените специализации са предвидени три групи задължително избираеми дисциплини:

◊ „Стратегическо корпоративно управление“, „Управление на проекти и портфейли от проекти“ и „Бизнес данни и изкуствен интелект“ (за специализация „Корпоративен мениджмънт“);

◊ „Стратегическо планиране и програмиране“, „Управление на проекти и програми от проекти“ и „Електронно управление“ (за специализация „Админист-риране на публичния сектор“).

Съдържанието на учебния план по специалност „Висш мениджмънт“ е обогатено с учебни дисциплини свързани с: съвременни концепции разглеждащи проблемите на управлението в съвременната глобална бизнес среда, изграждането и развитието на лидерския потенциал на управленските кадри, , както и изграждане на умения за ефективно управленско поведения и работа в екип и др. под.

Съществува възможност за студентска мобилност между европейските университети, което ще допринесе за осъществяването на ефективен обмен на добри управленски практики и в резултат ще създаде добри предпоставки за обогатяване и развитие на прилаганите управленски практики.

Магистрите по Висш мениджмънт могат да извършват експертна дейност в областта на управлението както и научноизследователска дейност в публични и частни дружества.Също така могат да заемат ръководни позиции на средни и висши нива на управление в различни сектори на индустрията, услугите и публичния сектор.

Приемът на кандидат-студенти по специалност „Висш мениджмънт” се осъщест-вява, съгласно общите изисквания за прием на студенти в Техническия университет – София. По-подробна и актуална информация за балообразуващите оценки, минималните изисквания за класиране, прехвърляне от друг университет или специалност, както и за цялата кандидатстудентска кампания може да намерите на сайта: http://priem.tu-sofia.bg

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от „Добър“, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Учебен план - магистър (редовно)

Учебен план - магистър (задочно)

Брошура

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри