Main menu
НОВИНИ

Магистър "Индустриален мениджмънт"

Завършилите бакалавърската степен на специалност „Индустриален мениджмънт“ могат да продължат обучението си в Стопанския факултет за получаване и на образователно-квалификационната степен „магистър“ по същата специалност. Продължителността на обучението е 1,5 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа в трети семестър). Формите на обучение са редовна и задочна. Задочното магистърско обучение се провежда два семестъра с продължителност от по 2 до 3 седмици. За да отговори на големия интерес за получаване на професионалната квалификация „Магистър по индустриален мениджмънт“, в Стопанския факултет на ТУ-София се провежда задочно изравнително обучение за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по други специалности. Продължител¬ността на обучението е два семестъра за 1 година. Изравнително обучение не е необходимо за завършилите специалност „Стопанско управление“, специалностите от професионални направления 3.8. Икономика, 5.9. Металургия, 3.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии и 5.13. Общо инженерство.

Основна цел на магистърското обучение е подготовка на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" и засилена подготовка в избраната функционална област на мениджмънта за потребностите на икономиката. Предлаганите специализиращи магистърски програми са: „Мениджмънт на маркетинга“, „Производствен и операционен мениджмънт“ и „Мениджмънт на персонала“.

В магистърското обучение се осъществява надграждане на знанията и уменията, придобити в бакалавърския курс на обучение със съвременни инженерно-мениджър-ски концепции, технологии и подходи; формират се знания за вземане на стратеги-чески решения в условията на динамична бизнес среда; създават се способности за проектиране на производствени и операционни системи и системи за управлението им, и контрол върху изпълнението на стратегически и оперативни планове; подготвят се ръководители на отдели и звена с комуникативни, аналитични и предприемачески умения в различните функционални области на мениджмънта.

Завършилите магистърска степен по специалност „Индустриален мениджмънт" придобиват компетенции в следните направления:

  • Моделиране на бизнес процеси;
  • Управление на производството, маркетинга, персонала и качеството.
  • Проектиране на производствени и операционни системи, както и на системи за тяхното управление;
  • Управление на иновативни организационни структури за трансфер на технологии и за подпомагане дейността на малките и средни предприятия;
  • Управление на проекти и управление на риска;

Магистрите по индустриален мениджмънт могат да работят като: ръководители на средните и висшите равнища на управление на предприятия и организации; специалисти в отдели и звена, занимаващи се с проблемите на: производството, маркетинга, персонала и др.; експерти, които разработват и внедряват новости в управлението на фирмата.

Нашите студенти се реализират много успешно след завършването на бакалавърското и магистърското обучение по специалността „Индустриален мениджмънт“. Те работят като мениджъри на средно и високо ниво в много предприятия, министерства и агенции. Част от тях успешно развиват собствен бизнес, използвайки знанията и уменията, получени по време на своето обучение. Една група от студентите продължават обучението си за придобиване на научна степен „Доктор“ в докторантските програми на Стопански факултет

Кандидатстването за магистърската степен по специалност „Индустриален мениджмънт“ се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

  • Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04;

Учебен план - магистър (редовно)

Учебен план - магистър (задочно)

Учебен план - магистър изравнително (редовно)

Учебен план - магистър изравнително (задочно)

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри