Main menu
НОВИНИ

Бакалавър "Индустриален мениджмънт"

Основната цел на обучението на студентите е формиране на знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на мениджърски функции в дейността на индустриалните предприятия. В учебните програми са включени курсове, които дават системна подготовка относно технологичните процеси, качеството на създаваните продукти и пазарите за тяхната реализация, управлението на ресурси, процеси и хора, съвременните информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти с приложна насоченост и бакалавърски дипломни работи, които предлагат приложни решения за повишаване ефективността на управленската дейност във фирмата.

Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование по една интересна и привлекателна професия: „Инженер-мениджър“. Програма 2020 за развитието на българската икономика извежда като приоритети новите технологии и индустрии, което осигурява големи възможности за професионална реализация на бъдещите инженер-мениджъри.

 

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Базовата инженерна подготовка дава солидни познания за технологичните процеси в електрониката, информационните технологии, електротехниката и машиностроенето. Върху тях се надгражда специализирана икономико-управленска подготовка. Обучението в маркетинговата област дава знания как да се проучват пазарите, да се разработват маркетингови стратегии и политики на бизнес организацията. Иновационната дейност е основно средство на бизнес организацията за оси¬гуряването на конкурентоспособност и за оцеляване в пазарните условия. Ето защо обучението в тази област е насочено към усвояване на знания и умения как да се приеме предизвикателството на непрекъснатите промени, т.е. как мениджърът да бъде иновативен. От учебните дисциплини в областта на производствения инженеринг и мениджмънт се научава как продукцията да се произвежда при минимални разходи на време и ресурси и как да се осигурява качество, гарантиращо стабилни продажби. Чрез подготовката в областта на икономиката и финансите се придобиват знания как фирмата да се позиционира в конкурентната борба на пазара, как да постигне ефективни стопански резултати, как малката фирма да се развие успешно и излезе на международния пазар. Обучението в областта на менидж¬мънта на човешките ресурси подготвя студентите да прилагат подходи за планиране, развитие и усъвършенстване на персонала, чрез които да се постигне най-доброто им използване при взаимна полза за хората, бизнесорганизацията и обществото като цяло. Засиленото обучение по информационни технологии и съвременни системи за управление на бизнеса формира уникални познания на възпитаниците на тази специалност. Интензивната чуждоезикова подготовка разширява възможностите на инженер-мениджърите да развият международни връзки и контакти, които са особено важни за съвременното развитие на всяка една фирма.

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет, се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантираща висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването на студентите. Те придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по своите курсови задачи и проекти с водещите ги преподаватели. В трети и четвърти курс те се включват в редица бизнес проекти на Стопанския факултет с иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания за управлението на фирмата, с които малко студенти в страната могат да се похвалят.

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус + в различни европейски университети в Германия, Дания, Великобритания, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Специалистите, завършили бакалавърска степен по специалността „Индустриален мениджмънт“ притежават управленски знания и умения, които могат да приложат с успех в частни фирми с индустриален профил, в държавни и общински компании, както и в други стопански и държавни организации. Те могат да работят като ръководители на технологични звена и отдели във фирмата; като специалисти, които извършват маркетингови проучвания, разработват нови продукти и ги внедряват в стопанската дейност; като мениджъри на малки и средни предприятия. Знанията им позволяват да основат и управляват самостоятелно технологична фирма.

Специалистите, завършили бакалавърска степен по специалността „Индустриален мениджмънт“ притежават управленски знания и умения, които могат да приложат с успех в частни фирми с индустриален профил, в държавни и общински компании, както и в други стопански и държавни организации. Те могат да работят като ръководители на технологич¬ни звена и отдели във фирмата; като специалисти, които извършват маркетингови проучвания, разработват нови продукти и ги внедряват в стопанската дейност; като мениджъри на малки и средни предприятия. Знанията им позволяват да основат и управляват самостоятелно технологична фирма.

За подробна и актуална информация относно приема по специалността (формиране на състезателен бал, необходими документи за кандидатстване и др. под.)

  • Технически университет-София, п.к. 1756, Студентски град http://priem.tu-sofia.bg/;
  • Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04;
  • Учебен план - бакалавър (редовно)

    Кандидатстване

    Кандидат - студенти Кандидат - магистри