Main menu

Бакалавър "Стопанско управление"

Студентите, които завършват четиригодишния курс, се дипломират като специалисти с висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Стопанско управление". Специалистите, завършили тази специалност, притежават широкоспектърни познания за управление на процеси, персонал, ресурси, финансови и информационни потоци. Те са търсени специалисти, както от различни компании, така и в държавната и общинската администрация. Отзивите за нашите възпитаници са, че те са компетентни, отговорни, владеещи съвременните IT технологии, способни да търсят решения и прилагат иновации в управленската дейност.

 

Обучението по специалността „Стопанско управление" се осъществява по учебен план, които е разработен със съдействието на водещи европейски университети във Великобритания, Холандия, и Германия. В учебния план са включени курсове, които формират висока университетска култура, знания за обществото и икономиката, разработването и изпълнение на управленските политики, умения да използват и прилага съвременните информационни технологии и системи, способности да разработват програми и проекти по определени въпроси, мислене, което стимулира иновации и промени в професионалните дейности, владеене на чужди езици.

Академичната среда за обучение е взискателна, но осигуряваща знания, които позволяват на нашите студенти да заемат управленски позиции в бизнеса и администрацията. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с преподаватели, които са ангажирани с иновации в стопанската дейност, да посетят лекции на успешни бизнес лидери, да проведат практика в бизнес организации, държавни и общински институции, където разработват курсови работи и бакалавърски тези и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет. Всяка година желаещите студенти провеждат учебен семестър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия. По време на следването, студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти

Бакалаврите, които завършват специалността „Стопанско управление" могат да работят като ръководители на звена в малки, средни и големи предприятия; в държавни институции, които разработват и прилагат икономически политики; като експерти, които подготвят инвестиционни и други проекти или които внедряват мениджърски информационни системи; като специалисти, които се занимават с маркетинг, оперативен мениджмънт, финансов мениджмънт, продажби и други дейности. След натрупването на известен опит те могат да станат мениджъри на фирми, държавни и общински компании. Най-общо, това което отличава нашите студенти, е че те са подготвени да работят на мениджърски позиции, които внедряват съвременни управленски и информационни решения в тяхната дейност.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Стопанско управление" се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

 • oт успешно издържан зрелостен изпит (матура) по
 • - български език и литература, умножена по 2,9;

  - или по математика, умножена по 3;

  - или по география, умножена по 3;

  - или по история, умножена по 3;

  - или по чужд език, умножена по 3

 • от тест по математика (предварителен или редовен), умножен по 3.
 • Подробна и актуална информация за кандидатстване може да намерите на: http://priem.tu-sofia.bg/

  Учебен план - бакалавър (редовно)

  Учебен план - допълващо обучение (редовно)

  Учебен план - допълващо обучение (задочно)

  Кандидатстване

  Кандидат - студенти Кандидат - магистри