Main menu

Стопанско управление

Обучението по специалност „Стопанско управление” има за цел да подготви висококвалифицирани управленски специалисти с висше образование, имащи задълбочена подготовка в използването на съвременните информационни технологии в бизнеса и значителни познания за съвременните индустриални технологии. Завършващите студенти придобиват професионалната квалификация „бакалавър по стопанско управление”.

Още със създаването си специалността „Стопанско управление" се утвърди като желана от студенти и от работодатели. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността попада на челни места. Съвременните курсове за обучение, креативният подход на учене, синтезът на управленски познания и внедрени инфор¬мационни технологии, изявени преподаватели, преподаващи новости в управленската дейност, съвременни решения в бакалавърските и магис¬търски проекти на студентите и бързата професионална реализация след тяхното завършване са доказателства, че специалност „Стопанско управление" е на вълната на добрите стандарти в мениджърското обучение.

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри