Main menu

Мениджмънт и бизнес информационни системи

Целта на специалността „Мениджмънт и бизнес информационни системи” е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия спектър от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Специалността подготвя специалисти с широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения, както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

 

 

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат нужда от Вас, а Вие ще получите високо качество на обучение, гарантиращо добра професионална реализация. Това е видно и от Програма 2020 за развитието на българската икономика, която извежда като приоритети развитието на новите дигитално-революционни технологии и индустрии.

Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и хай-тек, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Специалността формира знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на ИТ и мениджърски функции в дейността на бизнес организациите. В учебния план са включени курсове, които дават системна подготовка относно управлението на бизнеса, бизнес информационни процеси, тяхното качество и информационна сигурност, пазарите за успешната им реализация, управлението на ИКТ ресурси, процеси и хора, съвременни информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти и дипломна работа с приложна управленска и ИКТ насоченост, които предполагат ИТ решения за повишаване на ефективността на дейността и управлението на фирмите. Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование по професионална квалификация: „Инженер-мениджър".

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на СФ е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на фирмите и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

◊ Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, персонала и финансите ; Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, персонала и финансите;

◊ Изграждане на знания и умения за разработване, поддържане и приложение в реалния бизнес на информационни системи, в т.ч. за управление на тяхното качество и информационна сигурност;

◊ Задълбочаване на знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии с цел решаване на специфични бизнес проблеми, в т.ч. мениджмънт на облачни организации и центрове за данни;

◊ Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;

◊ Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите.

Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

◊ базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;

◊ солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и при решаване на управленски задачи;

◊ комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи, както и тяхното управление;

◊ задълбочена икономическа и управленска подготовка, разширена правна, специализирана хуманитарна и езикова подготовка.

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантиращи висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването. Студентите придобиват знания и практичес¬ки умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по курсови задачи и проекти със своите колеги и преподаватели. В трети и четвърти курс те имат възможност да се включват в редица бизнес проекти на Сто¬пански факултет с управленска и иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания по ИТ мениджмънт, с които малко университети в страната могат да се похвалят.

Добре развитата мрежа от контакти с бизнеса на факултета дава възможност за провеждане на стажове и практики. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Устойчива практика е възможността наши студенти да участват в международен образователен обмен по програма за студентска мобилност „Еразъм+”. Тя позволява на изявени студенти от специалността с добро владеене на чужд език да бъдат изпращани за обучение, стаж и изготвяне на дипломни работи във водещи европейски университети. Стопанският факултет поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми от Австрия, Германия, Великобритания, Дания, Франция, Испания, Италия, Португалия, Кипър, Чехия, Литва, Латвия, САЩ и др. В тази връзка доброто владеене на чужди езици гарантира обучението на студентите в глобалното световно пространство.

Специалността е изключително широкоспектърна, съобразена с потребностите на практиката в условията на съвременното информационно общество. Придобитите знания и умения ще Ви гарантират успешна реализация във всички сфери на бизнеса на българския, европейския и световен пазар на труда. Вашето дипломиране като Инженер-мениджъри със задълбочени познания едновременно в областта на мениджмънта, ИКТ и техните бизнес приложения, ще Ви осигури летящ старт за успешна кариера в бъдеще. То разкрива пред Вас необятни възможности за допълнително специализиране и усъвършенстване в широк диапазон от изключително модерни направления с все по-нарастващо търсене на специалисти. Освен това, завършилите ТУ – София имат по-привлекателни предложения за работа и са по-търсени като специалисти в сравнение с конкурентните университети.

Завършилите специалността могат да заемат отговорни мениджърски позиции както в национални, така и в глобални високотехнологични компании. Специалността подготвя експерти с фокус върху мениджмънта на бизнес информационните технологии и системи, предоставяйки необходимата квалификация за реализация като:

◊ ръководители на звена и отдели за управление на предприятия от материалната и извънматериалната сфера; специалисти в отдели и бюра, занимаващи се с производство на продукти и извършване на услуги, иновации, маркетинг, персонал, производствен мениджмънт, технико-икономически анализи; мениджъри на МСП; бизнес предприемачи и др.

◊ ръководители на звена и отдели за информационно обслужване на организациите от бизнеса; специалисти и ръководители на отдели и бюра, занимаващи се с разработване и/или предлагане на бизнес информационни продукти, извършване на компютърни услуги, прилагане на бизнес информационни технологии в иновациите, маркетинга, управлението на персонала, производствения мениджмънт, извършването на технико-икономически анализи и др.

Завършването на тази специалност дава възможности за заемане на високоплатени престижни позиции; удовлетвореност от работа, съпътствана от творчески предизвикателства и в следните по-важни сфери:

◊ Бизнес ИТ и информационни системи: бизнес ИТ консултант, уеб /графичен дизайнер, ИТ специалист, мениджър на функционални приложения, ръководител на проекти, бизнес анализатор на големи масиви от данни;

◊ Управление на ИТ услуги: системен администратор, инфраструктурен архитект, ИТ консултант, ИТ мениджър, мениджър по ИТ сигурността /качеството;

◊ Софтуерен Инженеринг: софтуерен архитект, разработчик /изпитател на софтуер, софтуерен анализатор

Управленските знания и умения, които притежават завършилите специалността, могат да бъдат приложени с успех в частни, държавни и общински организации, във фирми с ИКТ профил и други. Знанията им позволяват да основат и управляват собствени високотехнологични фирми.

Изискванията за прием са изключително гъвкави, съобразно потребностите и възможностите на всеки. Така можете да се явите или на конкурсен изпит (тест) по математика, или да кандидатствате само по документи – с една от следните оценки от зрелостен изпит (матура) по: математика, физика, или български език и литература (БЕЛ). Конкурсните изпити са предварителни и редовни. Изискванията са в съответствие с Правилника за приемане на студенти в ТУ-София. По-подробна и актуална информация за балообразуващите оценки, минималните изисквания за класиране, прехвърляне от друг университет или специалност, както и за цялата кандидатстудентска кампания може да намерите на сайта: http://priem.tu-sofia.bg

Завършилите бакалаври могат да кандидатстват и да продължат обучението си в ОКС ”магистър“ в страната или в чужбина в подходящи научни направления. Кандидатстването за магистърската степен се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование. Група изявени магистри могат да продължат обучението си за придобиване и на научна степен „Доктор" в докторантските програми на Стопански факултет

Учебен план - бакалавър (редовно)

Брошура

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри