Main menu
НОВИНИ

Кандидатстване

Състезателният бал на кадидат - студентите за специалност "Индустриален мениджмънт" се формира като сума от оценките:

 • от издържания тест по математика(предварителен или редовен), умножен по 3
 • или матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,9, или матура по математика х3, или матура по физика х3.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите "Стопанско управление" и "Публична администрация" се формира като сума от оценките:

 • от издържания тест по математика, умножен по 3,
 • матура по български език и литература х2,9, или матура по математика х3,или матура по география х3, или матура по история х3, или матура по чужд език х3,.

Документи за кандидатстване се приемат:

 • за предварителен тест по математика: в ТУ-София, Учебен отдел, блок 2, етаж 3 - от месец март; в регионалните центрове за приемане на документи - от месец март;
 • за кандидатстване: в ТУ-София, Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, "вход само за кандидат-студенти" - от месец юни; в регионалните центрове за приемане на документи - от месец юни;

За повече информация: http://priem.tu-sofia.bg или http://tu-sofia.bg

Желаещите да запишат магистратури в Стопански факултет е необходимо да имат среден успех от бакалавърската си степен Добър(3.50). За он-лайн запитвания: .

Канцеларии на Стопански факултет:
Блок 3, каб. 3233 и 3235,
тел. 02/965-27-04, 965-37-04;
Е-поща: ;

Магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт”

 1. 1.За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо¬гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.
 2. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защи¬тата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.
 3. Магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.
 4. Обучението по специалност “Индустриален мениджмънт” е акредитирано от НАОА с най-високата оценка „Много добра“ и се извършва по учебен план, предлагащ избор на една от следните магистърски програми:

  Магистърска програма “Мениджмънт на маркетинга”

  Магистърска програма “Производствен и операционен мениджмънт”

  Магистърска програма “Мениджмънт на персонала”


 5. За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията за учебната 2015/16 г. ранжират трите магистърски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.
 6. Редовното магистърско обучение е срещу заплащане или по държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За незaетите места по държавна поръчка могат да кандидатстват завършилите изравнително обучение, но непритежаващи диплома за образователно-квалификационна степен „Магистър“.
 7. Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни ма-гистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:
  • За бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани от подадената от всеки от кандидатите молба-декларация;
  • За завършили изравнителното обучение - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.
 8. Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.
 9. За кандидатстване за редовно и задочно магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 - “Студентски такси” и се попълва и подава молба-декларация в учебната канцелария – каб.3233. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:
  • За завършилите специалност „Индустриален мениджмънт” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);
  • За завършилите други специалности и висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.
 10. За кандидатстване за задочно изравнително обучение се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба“ в каб. 3235.
 11. Сроковете за подаване документи са:
  • за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 08.10.2019 г.;
  • за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 11.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 15.07.2019 г. до 29.11.2019 г.
 12. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:
  • за редовно магистърско обучение – на 09.10.2019 г.;
  • за задочно магистърско обучение – на 14.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – на 02.12.2019 г.
 13. Записване на студентите:
  • за редовно магистърско обучение – до 11.10.2019 г. включително;
  • за задочно магистърско обучение – до 16.10.2019 г. включително;
  • за задочно изравнително обучение – до 04.12.2019 г. включително
 14. Първият семестър ще се проведе:
  • за редовно магистърско обучение – от 14.10.2019 г. до 31.01.2020 г.;
  • за задочно магистърско обучение – от 17.10.2019 г. до 02.11.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 05.12.2019 г. до 21.12.2019 г.

Допълнително информация може да получите от тук:

Обява - магистърско обучение по специалност "Индустриален мениджмънт"

Магистърско обучение по специалност “Стопанско управление”

 1. За магистърското обучение по специалност “Стопанско управление” могат да кандидатстват:
  • дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Индустриален мениджмънт” и по специалности от професионални направления 3.7. „Администрация и управление”, 3.8. „Икономика“, 3.9. „Туризъм”;
  • бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година;
  • професионални бакалаври по специалности от професионално нап-равление 3.7. „Администрация и управление“, успешно завършили допълващо обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.
 2. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.
 3. Магистърското обучение по специалност “Стопанско управление” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 до 20,45 ч. и в събота) и задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми на третия семестър се разработва и зашитава дипломна работа.
 4. Обучението по специалност “Стопанско управление” е акредитирано от НАОА и се извършва по учебен план, предлагащ избор на една от следните магистърски програми:

  Магистърска програма “Управление на маркетинга”

  Магистърска програма „Операционно управление”

  Магистърска програма “Управление на персонала”


 5. За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в молба-декларацията за учебната 2015/16 г. ранжират и трите магистърски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.
 6. Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или по държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За незаетите места по държавна поръчка могат да кандидатстват завършилите изравнително обучение, ако не притежават диплома за ОКС магистър.
 7. Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни ма-гистърски програми, се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:
  • За бакалаври, завършили същата специалност – в низходящ ред по общата сума на точките, формирани от подадената от всеки от кандидатите молба-декларация;
  • За завършили изравнително или допълващо обучение – като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното или допълващото обучение и от средния успех от оценките на държавните изпити или от защитата на дипломната работа за вече завършената ОКС.
 8. Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.
 9. За кандидатстване за магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233. Данните от молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:
  • за завършилите специалност „Стопанско управление” – в Сто-пански факултет на ТУ-София - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);
  • за завършилите други специалности в други висши училища – с копие от диплома за бакалавър или магистър, или академична справка.
 10. За кандидатстване за задочно изравнително (или допълващо) обучение се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 „Студентски такси” и се попълва и подава молба в каб. 3235.
 11. Сроковете за подаване документи са:
  • за редовно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 08.10.2019 г.;
  • за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 15.07.2019 г. до 15.11.2019 г.;
  • за задочно допълващо обучение – от 15.07.2019 г. до 15.11.2019 г.
 12. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:
  • за редовно магистърско обучение – до 11.10.2019 г.;
  • за задочно магистърско обучение – до 27.09.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – до 18.11.2019 г.;
  • за задочно допълващо обучение – до 18.11.2019 г.
 13. Записване на студентите:
  • за редовно магистърско обучение – до 11.10.2019 г., включително;
  • за задочно магистърско обучение – до 27.09.2019 г., включително;
  • за задочно изравнително обучение – до 20.11.2019 г., включително;
  • за задочно допълващо обучение – до 20.11.2019 г., включително.
 14. Първият семестър ще се проведе:
  • за редовно магистърско обучение – от 14.10.2019 г. до 31.01.2020 г.;
  • за задочно магистърско обучение – от 30.09.2019 г. до 16.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 21.11.2019 г. до 07.12.2019 г.;
  • за задочно допълващо обучение – от 21.11.2019 г. до 07.12.2019 г.

Допълнително информация може да получите от тук:

Обява - магистърско обучение по специалност "Стопанско управление"

Задочно магистърско обучение по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката”

 1. За магистърското обучение по специалност „Мениджмънт в електроенер¬гетиката” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври и/или магистри по други специалности от област на висше образование 5. „Технически науки“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.
 2. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3.50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.
 3. Магистърското обучение по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката” е с продължителност 1,5 години, задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.
 4. Обучението е само платено. Минималният брой на кандидатите за про-веждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.
 5. За кандидатстване за задочно магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 “Студентски такси” и се попълва и подава молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233. Данните от молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233).
 6. За кандидатстване за задочно изравнително обучение се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси” и се подава молба в каб. 3235.
 7. Сроковете за подаване документи са:
  • за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 24.09.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 15.07.2019 г. до 16.12.2019 г.
 8. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:
  • за задочно магистърско обучение – до 25.09.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – до 17.12.2019 г.
 9. Записване на студентите:
  • за задочно магистърско обучение – до 27.09.2019 г., включително;
  • за задочно изравнително обучение – до 19.12.2019 г., включително.
 10. Първият семестър ще се проведе:
  • за задочно магистърско обучение – от 30.09.2019 г. до 16.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 02.01.2020 г. до 18.01.2020 г.

Допълнително информация може да получите от тук:

Обява - задочно магистърско обучение по специалност "Мениджмънт в електроенергетиката"

Магистърско обучение по специалност “Управление на проекти”

 1. За магистърското обучение по специалност „Управление на проекти” могат да кандидатстват:
  • дипломирани бакалаври и/или магистри по специалности „Индуст-риален мениджмънт“ и „Стопанско управ¬ление“, и такива от профе-сионално направление 3.8 „Икономика“;
  • дипломирани бакалаври и/или магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.
 2. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3.50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.
 3. Магистърското обучение по специалност „Управление на проекти“ е с продължителност 1,5 години, задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.
 4. Обучението е само платено. Минималният брой на кандидатите за про-веждане на обучение по магистърската програма е 10.
 5. За кандидатстване за задочно магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 „Студентски такси“ и се попълва и подава молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233. Данните от молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233).
 6. За кандидатстване за задочно изравнително обучение се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси“ и се подава молба в каб. 3235.
 7. Сроковете за подаване документи са:
  • за задочно магистърско обучение – от 15.07.2019 г. до 25.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 15.07.2019 г. до 16.12.2019 г.
 8. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:
  • за задочно магистърско обучение – на 28.10.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – на 17.12.2019 г.
 9. Записване на студентите:
  • за задочно магистърско обучение – до 30.10.2019 г., включително;
  • за задочно изравнително обучение – до 19.12.2019 г., включително.
 10. Първият семестър ще се проведе:
  • за задочно магистърско обучение – от 04.11.2019 г. до 20.11.2019 г.;
  • за задочно изравнително обучение – от 02.01.2020 г. до 18.01.2020 г.

Допълнително информация може да получите от тук:

Обява - магистърско обучение по специалност "Управление на проекти"

За повече информация: http://tu-sofia.bg

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри